در این کانال خلاصه های فیلم و بازی و ... .جود دارد

https://telegram.me/joinchat/BpVs4zv5xcl-efhB78tp2w